Priešmokyklinis ugdymas

Už priešmokyklinio ugdymo paslaugą mokykloje atsakinga

Nina Kavaliauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

7.45 – 15.45

12.00 – 12.30

 

Antradienis

7.45 – 17.00

12.00 – 12.30

 

Trečiadienis

7.45 – 17.00

12.00 – 12.30

 

Ketvirtadienis

7.45 – 16.00

12.00 – 12.30

 
Penktadienis 7.45 – 15.30 12.00 – 12.30

 

Kontaktai Telefonas (0 422) 51 045

El. paštas Rašyti

Informacija

Mokykla vykdo priešmokyklinio ugdymo programą. Priešmokyklinio ugdymo tikslas – visapusiškai brandinti vaiką mokyklai, atsižvelgiant į kiekvieno patirtį, gebėjimus, ugdymosi poreikius ir sudaryti prielaidas sklandžiam perėjimui prie mokymosi 1- oje klasėje, užtikrinant darnų vaiko psichinių ir fizinių galių skleidimąsi.

Priešmokyklinio ugdymo grupę gali lankyti vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas ir anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Mokykloje formuojamos trys grupės po 20 ugdytinių: „Bitutės“, „Meškučiai“, „Pelėdžiukai“, 2 grupės – 10,5 val. ir 1 grupė- 4,5 val.

Ugdymo organizavimas

Priešmokyklinio ugdymo programa skirta vieneriems metams,. Ugdymo turinys programoje  suskirstytas į penkias mokymosi sritis: kalbinį ugdymą, socialinį ugdymą, STEM ugdymą, sveikatos ir fizinį ugdymą, meninį ugdymą. Visoms sritims  skiriama vienoda apimtis. Vaikai žinias įgis integraliai – stebėdami, eksperimentuodami įvairiose aplinkose, ugdantis 7 pagrindines kompetencijas: pažinimo, skaitmeninę, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos, kūrybiškumo, pilietinę, kultūrinę ir komunikavimo. Kompetencijos programoje ugdomos integraliai ir visose veiklose, kuriose vaikas dalyvauja, siekiant užtikrinti visų kompetencijų ugdymo pusiausvyrą ir dermę.

Priešmokyklinėje grupėje pagrindinė veiklos forma yra žaidimas. Žaisdamas (rūšiuodamas, skaičiuodamas, lygindamas įvairių formų ir rūšių daiktus (akmenukais, kaladėlėmis, kamuoliukais ir t.t.) vaikas mokosi kalbėti, mąstyti, tirti aplinkinį pasaulį, aiškintis žodžių reikšmes, klausti, tinkamais žodžiais reikšti savo mintis. Įvairių užsiėmimų metu organizuojama žaidybinė, eksperimentinė, kūrybinė ir projektinė veikla, sužadina vaikų norą mokytis, motyvaciją, skatina teigiamas emocijas. Daug dėmesio skiriama vaiko emocinio intelekto lavinimui, sveikos ekologiškos gyvensenos principų diegimui per įvairias projektines veiklas bei išvykas.

Laviname vaiko asmenybę per aktyvią veiklą (šokis, muzika). Šiuos užsiėmimus veda dalyko specialistai. Taip pat mokiniams yra siūlomi papildomi užsiėmimai: anglų kalba, STEAM veikla tyrimų laboratorijoje.

Priešmokyklinio ugdymo grupės aktyviai, drauge su kitais mokiniais, dalyvauja visuose mokyklos renginiuose: Rugsėjo 1-osios šventė, Kalėdiniai renginiai, Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios paminėjimas ir kt.

Ugdymo(si) sąlygos

Įprasta, kad ugdymo įstaigose priešmokyklinio ugdymo erdvė siejasi su bendrojo ugdymo mokinių erdve. Todėl tėvai dažnai nerimauja, ar jų mažieji bus saugūs mokykloje tarp vyresnių mokinių. Mums pavyko tai išspręsti: priešmokyklinio ugdymo patalpos yra visiškai atskirtos nuo kitų patalpų. Atskirdami erdves, siekiame užtikrinti: vaikų saugumą, ramią aplinką, patogumą.

Maitinimas

Mokykla turi savo valgyklą, kurioje maitinimą organizuoja mokykla. 

Teikiamos paslaugos

Logopedė teikia specialiąją pedagoginę pagalbą, vaikams, turintiems kalbos ir kitos komunikacijos sutrikimus. Vertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius, organizuojant korekcinę pagalbą bendradarbiauja su pedagogais ir ugdytinių tėvais. Rengia ir naudoja specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui. Konsultuoja pedagogus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus) specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais.

Mokyklos sveikatos specialistas rūpinasi vaikų sveikata.

Pasiekimų vertinimas

Priešmokykliniame ugdyme  taikomas formuojamasis vaikų pasiekimų vertinimas, iliustruojantis vaiko pažangą pagal amžių. Pasiekimai aprašomi pagal tris pasiekimų lygius: iki pagrindinio, pagrindinį ir aukščiau pagrindinio. Pasiekimų vertinimas vykdomas aprašomuoju būdu.

PUG dienotvarkė

Dienotvarkė

Priešmokyklinio

 ugdymo grupė

Rinkimasis į grupę

Rytinė mankšta, žaidimai

7.30 – 8.00

Ryto ratas

8.00 – 8.30

Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai

8.30 – 9.00

Organizuota, inspiruota ugdomoji veikla

 

Užkandžių pertrauka

9.00 – 11.00

Pasivaikščiojimas, žaidimai lauke

11.30 – 12.00

Pasiruošimas pietums, pietūs

12.00 – 13.00

Poilsio ir ramybės laikas

13.00 – 15.00

Ugdomoji veikla, pasivaikščiojimas ir žaidimai lauke /priklauso nuo oro sąlygų, metų laiko/

15.10 – 16.00

Pasiruošimas vakarienei, vakarienė

16.00 – 16.30

Popietės ratas: dalinimasis dienos įspūdžiais, nuveiktų darbų aptarimas, planas rytdienai

16.30 – 17.00

Pasiruošimas vakarienei, vakarienė

16.30 – 17.00

Laisva, individuali ugdomoji veikla

17.00 – 18.00

/10,5 val. trukmės

Priešmokyklinio ugdymo grupėse dirba:

Rita Jakštienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

el. paštas: rita.jakštienė@grazinosmok.lt

Genė Šimkuvienė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

el. paštas: gene.simkuviene@grazinosmok.lt

Audronė Steponavičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

el. paštas: audrone.steponaviciene@grazinosmok.lt

Mokytojo padėjėjos

 • Justina Baranauskienė, mokytojos padėjėja;
 • Dovilė Šulnienė, mokytojos padėjėja;
 • Jurgita Binkienė, mokytojos padėjėja.

Dokumentai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 11.00 – 11.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40
 • 9. 15.50 – 16.35
etwinning