Logopedas

Logopedėmis mokykloje dirba

Kristina Valuckienė Logopedė

121 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.45–16.00 11.40–12.00

Antradienis

7.45–16.00 11.40–12.00

Trečiadienis

7.45–16.00 11.40–12.00

Ketvirtadienis

7.45–16.00 11.40–12.00

Penktadienis

7.45–16.00 11.40–12.00

Vardas Pavardė Logopedė ir specialioji pedagogė

216 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 15.15  

Antradienis

8.00 – 14.55  

Trečiadienis

8.00 – 14.55  

Ketvirtadienis

8.00 – 15.10  
Penktadienis 8.00 – 09.30  

Renata Jocienė Logopedė, specialioji pedagogė

320 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.45 – 16.05 11.40 – 12.00

Antradienis

7.45 – 16.05 11.40 – 12.00

Trečiadienis

7.45 – 16.05 11.40 – 12.00

Ketvirtadienis

7.45 – 16.05 11.40 – 12.00

Penktadienis

7.45 – 16.05 11.40 – 12.00

Logopedo funkcijos

 • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje.
 • Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.
 • Bendradarbiaudami su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
 • Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą.
 • Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
 • Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.
 • Padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas.
 • Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.
 • Rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui.

Logopedas atsako už

 • Kokybišką savo funkcijų vykdymą.
 • Korektišką gautų dokumentų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą ir mokinių saugumą, sveikatą ir gyvybę savo darbo metu.      
 • Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų Trakų pradinės mokyklos nuostatų, darbo tvarkos taisyklių, etikos normų laikymąsi. 
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 11.00 – 11.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40
 • 9. 15.50 – 16.35
etwinning