Specialusis pedagogas

Specialiosiomis pedagogėmis mokykloje dirba

Zinaida Kerpienė Specialioji pedagogė

303 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.45 – 16.05 11.40 – 12.00

Antradienis

7.45 – 16.05 11.40 – 12.00

Trečiadienis

7.45 – 16.05 11.40 – 12.00

Ketvirtadienis

7.45 – 16.05 11.40 – 12.00

Penktadienis

7.45 – 16.05 11.40 – 12.00

Specialiojo pedagogo funkcijos

 • Vykdo pedagoginį  mokinių vertinimą, nustato jų žinių, įgūdžių, gebėjimų lygį, atitiktį ugdymo programoms bei vertina pažangą.
 • Bendradarbiauja su klasių vadovais, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,  tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese,  numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes ir juos taiko.
 • Padeda  mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi stilių ir ypatumus.
 • Tvarko ir pildo savo profesinės veiklos ir specialiosios pedagoginės pagalbos skyrimo dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Pataria mokytojams rengiant mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, pritaikytas ir individualizuotas mokymosi programas.
 • Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
 • Rengia ir pritaiko specialiąsias mokymo priemones, skirtas  mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, sutrikusioms funkcijoms lavinti.
 • Šviečia mokyklos bendruomenę specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.
 • Numato pedagoginės pagalbos teikiamos  mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis.
 • Renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų / mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su progimnazijos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis.

Specialusis pedagogas atsako už

 • Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, saugumą, sveikatą ir gyvybę savo darbo metu.
 • Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, programų vykdymą.
 • Tinkamą specialiosios pagalbos teikimą, kokybišką savo funkcijų vykdymą.
 • Kokybišką dokumentų tvarkymą.
 • Suteiktos informacijos teisingumą bei konfidencialumą, asmens duomenų apsaugos teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinimą.
 • Emociškai saugios, mokymuisi palankios socialinės emocinės aplinkos puoselėjimą, reagavimą į smurtą ir patyčias pagal mokyklos nustatytą tvarką.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40
 • 9. 15.50 – 16.35
etwinning